วัฒนธรรม ของภาคใต้ และพหุวัฒนธรรม การดำรงอัตลักษณ์ภาคใต้

วัฒนธรรม ของภาคใต้ ความสืบเนื่องของประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีในการปฏิบัติทางศาสนาและขนบธรรมเนียมของคนในชุมชนซึ่งเป็นการศึกษาและเขียนตำนาน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมภาคใต้ ประเพณี  และขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมของคนในท้องถิ่น การศึกษาตำนานพื้นบ้าน เรื่องราวของพระพุทธศาสนาสามารถอธิบายที่มาของประเพณีวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนภายใต้ความเชื่อเดียวกัน หรือความเชื่อ ความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศาสนาที่มีร่วมกันในชุมชน วัฒนธรรมของภาคใต้  โครงการวิจัยเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์สังคมพหุวัฒนธรรมจากตำนานพื้นบ้านภาคใต้ จึงเกิดการศึกษาการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ จากตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเพื่อวิเคราะห์คุณค่าของสังคมพหุวัฒนธรรมในสังคมท้องถิ่นภาคใต้ที่สะท้อนผ่านตำนานท้องถิ่น พุทธศาสนากับอิทธิพลต่อ วัฒนธรรม ของภาคใต้ วัฒนธรรม ของภาคใต้  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อนครศรีธรรมราชมาช้านาน ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 ประเพณี และ วัฒนธรรม ภาค ใต้  ที่เริ่มแผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่นครศรีธรรมราช พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาและถึงแม้มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามากมายที่ปรากฎในอดีตอาจสูญหายไปบางส่วน แต่ก็ยังมีเหลืออยู่บ้าง เช่น หลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและประเพณี เช่น ประเพณีพระบรมสารีริกธาตุ (พระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช) พระธาตุและประเพณีสวดมนต์ เป็นต้น วัฒนธรรมของภาคใต้  ประเพณีแห่ผ้าของชาวนครศรีธรรมราชและการบูชาตามความเชื่อ โบราณวัตถุในตำนานของประเพณีแห่ผ้าเป็นเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราช ขบวนผ้าขี้ริ้ว หมายถึง ขบวนผ้ายาวเพื่อสักการะพระพุทธเจ้าโดยนำผ้าห่มมา และล้อมรอบพระธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช ตำนานเก่าแก่ของพระบรมธาตุในจังหวัดนครศรีธรรมราช สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มในสมัยพระยาศรีธรรมโศกราช วัฒนธรรมภาคใต้ ประเพณี ด้วยเหตุนี้ วัฒนธรรม ท้องถิ่น ภาค […]