ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง

ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง

ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง คำจำกัดความของประเพณีไทยเป็นแนวปฏิบัติที่ทุกคนเห็นว่าดี ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ การนำหลักการและรูปแบบไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเชื่อ ความคิด การกระทำ ค่านิยม เจตคติ จริยธรรม ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ประเพณี (อังกฤษ: Tradition) เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ กฎหมาย ศีลธรรม ความเชื่อ เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของวัฒนธรรมของสังคมชาติพันธุ์ต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติและสืบทอดตามนั้น หากประเพณีดีก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติ ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนตามฤดูกาล

ประเพณีไทย มีอะไรบ้าง ประเพณีได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม ผสมผสานแนวปฏิบัติที่หลากหลายเข้ากับชีวิตของคุณ ประเพณีเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นวิถีชีวิตของสังคมโดยเฉพาะศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อประเพณีไทย วัดในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยศิลปะที่สวยงาม เพื่อใช้ในงานพิธีทางศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณ ประเพณีไทย 4 ภาค เป็นต้น

ความหมายของ ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง

ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง พระยาอนุมานราชธานกำหนดประเพณีว่าเป็นพฤติกรรมที่คนบางกลุ่มอาศัยอยู่ เป็นสไตล์เดียวกันและเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน หากใครในกลุ่มมีพฤติกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมาย คำว่าประเพณีตามพจนานุกรมไทยของสถาบันกำหนดความหมายของประเพณีซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นคำประเพณี หมายถึง แบบอย่าง ประเพณี หมายถึง ที่ใช้กันทั่วไป และเมื่อนำมารวมกันก็แสดงถึงพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ทำและดำเนินต่อไป เป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังทำตาม

โดยสรุป ประเพณีหมายถึงกฎและข้อบังคับที่ควบคุมพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ที่คนในสังคมยึดถือ หากบุคคลใดในสังคมถูกรังควานก็มักถูกสังคมตำหนิ ประเพณีในสังคมแห่งชาติ มีทั้งปะปนและกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว และมีความแตกต่างกันบ้างตามความนิยมในท้องถิ่น แต่ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมาย และวิธีทำให้เป็นหนึ่งเดียว ในแต่ละภาคจะมีการบวกหรือลบเศษส่วนเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับประเพณีไทยมักเกี่ยวข้องกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา และพราหมณ์ตั้งแต่สมัยโบราณ ประเพณีไทย 4 ภาค

วัฒนธรรมไทย คุณค่าที่ควรรักษาไว้

ประเพณีไทย มีอะไรบ้าง วัฒนธรรมคือความก้าวหน้าของความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วรรณกรรม กวีนิพนธ์ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ขนบธรรมเนียม มารยาท และค่านิยมที่สังคมได้สะสม อนุรักษ์ และพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น จนในที่สุดก็กลายเป็นวิถีชีวิตทางสังคมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น วัฒนธรรมไทย เช่น ภาษาไทย วรรณคดีไทย รำไทย มวยไทย อาหารไทย เครื่องแต่งกายไทย สถาปัตยกรรมไทย ศิลปหัตถกรรมไทย ประเพณีไทย วิถีชีวิตไทย มารยาทไทย เช่น การแสดงความเคารพ การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล เป็นต้น

ประเพณี ของ ไทย วัฒนธรรมไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาติต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผ่านการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นมรดกจากบรรพบุรุษที่คู่ควรแก่การอนุรักษ์ และเด็กไทยควรภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

ลักษณะของวัฒนธรรมไทย

ลักษณะของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยมาจากแหล่งต่างๆ และหล่อหลอมรวมกันเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

1.  ประเพณีไทย มีอะไรบ้าง เป็นวัฒนธรรมทางการเกษตร คนไทยมีความเกี่ยวข้องกับน้ำ คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับน้ำและการเกษตร หรือประเพณีการขุดและเกี่ยวข้าวซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในชนบท เป็นต้น

2. เป็นวัฒนธรรมการกุศล คนไทยชอบทำบุญตามเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นมงคลและอุทิศบุญให้กับญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว จึงสังเกตได้ว่างานมงคลของไทยหรืองานมงคล มักจะมีพิธีทำบุญเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนั้น
3. เป็นวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานมาจากเครือญาติ สังคมไทยเกี่ยวข้องกับหลักความอาวุโส คนหนุ่มสาวจะเคารพผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุถือว่าเป็นคนตัวสูงที่มีประสบการณ์ การได้เห็นเรื่องราวของวัยรุ่นตอนต้นและพูดคุยกับพวกเขาเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม และนำไปใช้ในชีวิตได้ ดังสุภาษิตไทยบทหนึ่งว่า “ตามผู้ใหญ่ หมาไม่กัด”
4. เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรม มีพิธีตามความเชื่อและหวังศักดิ์ศรีในการจัดงานต่างๆ เช่น การแต่งงาน ในสังคมไทยส่วนใหญ่มีพิธีการมากมาย จากขบวนสู่ขอทาน พิธีรดน้ำขอแต่งงานและพิธีแต่งงานโดยเชิญชวนญาติพี่น้อง เพื่อนเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเข้าร่วมพิธี ฯลฯ
5. เป็นวัฒนธรรมที่นิยมเล่นและสนุกสนาน กิจกรรมในสังคมไทยส่วนใหญ่มีความสนุกสนาน ร้องเพลง รำ ทำเพลง จนกลายเป็นเพลงคัดลายมือ เป็นต้น เป็นละครคลายความอ่อนล้าหลังสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
6. เป็นวัฒนธรรมผสมผสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้รับการปะปนกันโดยเผยแพร่วัฒนธรรมของสังคมอื่นๆ เช่น พราหมณ์เป็นต้นเหตุของประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดในสังคมเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระนางเจ้ากาญจนาภิเษก นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมตะวันตกที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในสังคมไทยเช่นเทคโนโลยีการแต่งกายและอาหาร

ประเพณีไทยกับความสำคัญแต่ละภาค

ประเพณีไทย ทั้งหมด 77 จังหวัด ประเพณีไทยหากจำแนกตามหลักราชการสามารถแบ่งได้เป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ แต่ส่วนใหญ่จัดกลุ่มตามประเพณีวัฒนธรรม ประเพณี ของ ไทย มีความคล้ายคลึงกันมาก กล่าวคือ ภูมิภาคนี้ถูกรวมเป็น 4 ภูมิภาคเท่านั้น สามารถแบ่งได้ดังนี้

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง : จะรวมภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเข้าไปด้วย
 • ภาคใต้

ประเพณีสำคัญของไทยในภาคกลาง

ประเพณีไทย ทั้งหมด 77 จังหวัด เป็นพิธีกรรมที่ชาวนาเชื่อว่าการบูชาแม่โพธิ์สบหรือถวายอาหารเป็นมงคลแก่พื้นที่เพาะปลูก นาข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ ปลูกง่าย ให้ผลผลิตดี เชื่อกันว่าแม่โพธิ์สบยังปกป้องการทำการเกษตรอีกด้วย การทำฟาร์มปราศจากโรคภัยจากศัตรูต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือภัยธรรมชาติอีกด้วย ประเพณีการทำข้าวขวัญเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรและเกษตรกรในการส่งเสริมและส่งเสริมการปลูกต่อไป

 • ประเพณีกวนข้าวทิพย์
 • ประเพณีทำขวัญข้าว
 • ประเพณีโยนบัว
 • ประเพณีตักบาตรดอกไม้
 • ประเพณีตักบาตรเทโว
 • ประเพณีกำฟ้า
 • ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ เป็นต้น

ประเพณีสำคัญของไทยในภาคอิสาน

ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง ด้วยความเชื่อว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ฝนไม่ตก อาจเป็นเพราะฟ้าเปลี่ยน ผู้ไม่ปฏิบัติคุณธรรมหรือขุนนางไม่อยู่ในพระธรรมราชาเป็นเหตุให้สวรรค์ลงโทษส่งผลให้ไม่มีฝนตามฤดูกาลหรือฝนไม่ตกนาน เวลา. ดินแห้งไม่สามารถปลูกได้เนื่องจากขาดน้ำหล่อเลี้ยงทุ่งนาและสวน ชาวบ้านคิดว่าแมวกลัวน้ำ พวกเขากลัวฝน แมวจะร้องไห้ทันทีหากโดนน้ำ เลยเอาแมวขึ้นขบวนเพื่อแก้ปัญหา เ

ประเพณี ของ ไทย พราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าฝนตกแมวจะร้องไห้ทันที เลยพาแมวไปเช็ดน้ำจนแมวร้องเสียงดัง ผ่านไป 3-7 วัน ฝนตกตามคำเรียกร้อง ทำให้เกิดประเพณีแห่นางแมว แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเช่นฝนเทียม ประเพณีแห่นางแม่น้อยในสังคมไทยหายาก

 • ประเพณีแห่นางแมว
 • ประเพณีแห่ผีตาโขน
 • ประเพณีบุญผะเหวด
 • ประเพณีแซนโฎนตา
 • ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีสำคัญของไทยในภาคเหนือ

ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง เมื่อประมาณ 400 ปีที่แล้ว ชาวบ้านไปตกปลาที่แม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวัน วันหนึ่งไม่มีชาวบ้านคนใดจับปลาได้แม้แต่ตัวเดียว หลังจากนั้น ก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น ปรากฏเป็นพรายน้ำผุดขึ้นพร้อมกับพระพุทธรูป จากนั้นชาวบ้านก็นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิ บูชาเป็นพระพุทธรูปล้ำค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์ และมีประเพณีให้ถือพระพุทธรูปองค์นี้ทุกปีในวันที่สิบห้าเดือนสิบเอ็ด เพื่อสักการะหนองน้ำอันอุดมสมบูรณ์และสืบสานประเพณีนี้มาจนถึงปัจจุบัน

 • ประเพณีทานขันข้าว
 • ประเพณีปอยส่างลอง(งานบวชลูกแก้ว)
 • ประเพณีสลากภัต
 • ประเพณียี่เป็ง
 • ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
 • ประเพณีฟ้อนผีปู่ย่า เป็นต้น

ประเพณีสำคัญของไทยในภาคใต้

ด้วยศรัทธาในประวัติพระพุทธเจ้า นางสุชาดาจึงนำข้าวมาถวายพระพุทธเจ้าเพื่อตรัสรู้ ชาวไทยจึงเชื่อว่าข้าวยากุเป็นอาหารหวาน ใครได้กินก็จะมีสมองดี ปัญญาดี สุขภาพดี อายุยืนยาว สมหวังทุกประการ ฉันหวังว่าเช่นกัน และนี่คือตัวอย่างประวัติศาสตร์ประเพณีไทยต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค จะเห็นได้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย นอกจากขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ว ยังมีความเชื่อที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย ซึ่งความเชื่อต่างๆ ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการอ่านข้อมูล แต่ประเพณีไทยทั้งหมดมีเจตนาดีที่คนรุ่นหลังสามารถสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีไว้ให้คนรุ่นหลังได้ ประเพณีไทย ทั้งหมด 77 จังหวัด

 • ประเพณีกวนข้าวยาคู
 • ประเพณีให้ทานไฟ
 • ประเพณีสารทเดือนสิบ
 • ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
 • ประเพณีลากพระ
 • ประเพณีอาบน้ำคนแก่
 • ประเพณีสวดด้าน

ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง เราได้รวบรวมประเพณีไทยให้ทุกคนได้เรียนรู้พื้นฐาน ประเพณีไทย 4 ภาค แต่ทั้งหมดข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของประเพณีในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีประเพณีไทยที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้สำรวจประวัติศาสตร์ของความเชื่อและความลึกลับส่วนบุคคล ทำให้ประเพณีไทยมีความน่าสนใจ ลึกลับ และสนุกสนานมากขึ้น ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย